Chính Sách An Toàn Thông Tin

Ngày Hiệu Lực: 01/01/2024

1. Mục Đích và Phạm Vi: Chính sách an toàn thông tin này nhằm mục đích bảo vệ thông tin quan trọng của tất cả người liên quan đến trang web của chúng tôi. Phạm vi của chính sách bao gồm việc thu thập, lưu trữ, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan khác.

2. Thông Tin Thu Thập: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi họ tương tác với trang web chúng tôi, đăng ký, hoặc tham gia các dịch vụ. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin thanh toán, và các thông tin khác cần thiết.

3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và áp dụng các biện pháp an toàn để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

4. Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ, xử lý thanh toán, cải thiện trải nghiệm người dùng, và tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

5. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ pháp luật.

6. Quyền lợi của Người Dùng: Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi cũng cung cấp cơ hội cho người dùng chọn lựa về việc nhận thông tin quảng cáo.

7. Cookie và Công Nghệ Tương Tác: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tác khác để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn.

8. Thay Đổi Chính Sách: Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách an toàn thông tin này. Mọi thay đổi sẽ được thông báo qua trang web hoặc thông qua email.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách an toàn thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc 0936111917.

Trân trọng