Đào tạo cải tiến hiện trường

  1. Đào tạo nhận thức 5S
  2. Đào tạo nhận thức ISO9001
  3. Đào tạo nhận thức LEAN
  4. Đào tạo nhận thức an toàn thông tin ISO27001
  5. Đào tạo nhận thức chuyển đổi số

Phương pháp đào tạo: Sử dụng công nghệ blended kết hợp với phương pháp đào tạo của các chuyên gia nhiều năm...

Xem thêm...