Truyền Tải Dữ Liệu qua FTP

Dưới đây là một số phần mềm truyền tải file miễn phí.

  1. FileZilla: Một ứng dụng FTP miễn phí và mã nguồn mở, hỗ trợ truyền tải dữ liệu qua FTP, SFTP, và FTPS. Đây cũng là một phần mềm mã nguồn mở, quý công ty có thể tùy chỉnh theo yêu cầu nếu quý công cty có khả năng lập trình.
  2. Cyberduck: Một ứng dụng FTP và SFTP cho các hệ điều hành macOS và Windows.
  3. Bitvise: Ứng dụng miễn phí. ...

Tiếp Trước